середа 22 вересня 2021р.
Інтернет-газета Херсонської області
26.05.2021

Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання

Технології дистанційного та змішаного навчання за рік пандемії коронавірусу стали вже звичними для шкіл. Державна служба якості освіти також пристосувала інструментарій проведення інституційного аудиту до умов дистанційної або частково дистанційної роботи закладів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах очного навчання, і онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу школи.

Розглянемо,як директорові та педагогам налагодити роботу в умовах дистанційного навчання.

Організація освітнього процесу

Розклад

Важливов організації дистанційного навчання узгодити розклад уроків з особливостямипроведення онлайн-занять. На формування розкладу впливають освітні програми,навчальні плани, санітарні вимоги тощо, втім є і суб’єктивні чинники, як-отзапит від батьків розпочинати заняття пізніше.

Настанови щодо формування розкладу вумовах дистанційного навчання:

 • Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів,проведення онлайн-занять.Цемінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасникамиосвітнього процесу.
 • Дотримуйтесь санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного йасинхронного навчання.
 • Порадьтеся з батьками учнів щодо зручного часу проведення онлайн-занять. Вумовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприкладрозпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб учні могли перепочити,тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітнімипотребами.
 • Забезпечте можливість консультацій. В умовах віддаленого навчання в учнів виникаєпотреба проконсультуватися з учителем. Організація консультаційних годин зрізних навчальних предметів дасть змогу компенсувати відсутність особистогоспілкування учнів із вчителем.

Інтернет-платформа

Обранняєдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовахдистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разомз тим, важливо пам’ятати, що учні можуть мати труднощі з доступом до того чиіншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливопередбачити для окремих учнів альтернативні рішення.

На що варто звертати увагу при обранніінтернет-платформи для дистанційного навчання:

 • Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановленняспеціального програмного забезпечення тощо.
 • Можливість ідентифікації учасників. Вчитель повинен мати змогу ідентифікувати всіхучнів, зареєстрованих у системі або присутніх на онлайн-уроці. Це перш за всепитання безпеки.
 • Структурованість матеріалу. Учням буде зручніше працювати із платформою, колиматеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Цесприятиме організації віддаленої роботи учнів, вибору власної швидкостіопанування навчального матеріалу.
 • Наявність онлайн-журналу. Учнівство звикло мати доступ до своїх оцінок,переглядати їх у журналі після занять. Можливість робити це онлайн – вимогачасу.
 • Зворотний зв’язок. Це дасть змогу учням оперативно отримувати відгуквід вчителя щодо виконаних завдань тощо.

Педагогічна діяльність

В умовах дистанційного навчанняважливо застосувати інші форми й методи роботи. Не зовсім доцільно пропонуватиучню опрацювати текст підручника, адже шкільні підручники спрямовані на очненавчання. Учитель має адаптувати навчальні ресурси відповідно до особливостейкласу, можливостей учнів. Водночас під час проведення навчальних занять онлайнучитель обмежений у прийомах роботи.Відрізняється і стиль навчання дітей: в онлайн-режимі частина учнів можутьвтрачати динаміку, інші ж навпаки – проявляти більшу активність та ліпшезасвоювати матеріал. У той же час навчання з використанням дистанційнихтехнологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньоїтраєкторії.

Поради педагогам для роботи в умовахдистанційного навчання:

 • Адаптуйте матеріал. В умовах поділу уроку на синхронну та асинхроннучастини навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте івизначте, що озвучити під час онлайн-уроку, а яку частину матеріалу надати насамостійне опрацювання, роботу в групах тощо.
 • Записуйте та зберігайте онлайн-уроки. Це дасть можливість учням, які пропустили урок,наздогнати матеріал.
 • Урізноманітнюйте форми роботи. Дистанційне навчання – це не лише онлайн-уроки (вZOOM, MS Teams тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу учнямпрацювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство у роботі учнів можнавикористовувати і під час онлайн-уроку для виконання коротких завдань, і длябільш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.
 • Приділяйте більше уваги результату, а не процесу. Відсутність достатньої кількості комп’ютерів усім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити учнямвідвідувати онлайн-уроки. Втім технології дистанційного навчання дають змогукомпенсувати відсутність на онлайн-уроці та отримати результат – учні можутьнадолужити пропущене, переглянувши запис уроку, ознайомившись із електроннимиосвітніми ресурсами, виконавши завдання.

Важливоючастиною успішної педагогічної діяльності умовах за дистанційного навчання єпідтримка педагогічного колективу з боку директора.

Як директорові продемонструватипідтримку роботи педагогів в умовах дистанційного навчання?

 • Забезпечте методичну та консультаційну підтримку. Організуйтенавчання, семінари, обмін досвідом між педагогами.
 • Не вимагайте звітності. Робота у дистанційному режимі часто вимагає відпедагогів значно більшого часу на підготовку навчального матеріалу такомунікацію з учнями.
 • Довіряйте. Надмірний контроль зі стороникерівництва, втручання в роботу вчителя під час використання технологійдистанційного навчання може додавати стресу учасникам освітнього процесу тадемотивувати вчителя.
 • Забезпечте педагогам повноцінний лікарняний увипадку хвороби. Технологіїдистанційного навчання, безумовно, дають змогу запобігти поширенню вірусів підчас уроків, не перериваючи спілкування учнів між собою та вчителями. Однакпедагоги мають право перебувати на лікарняному, не проводячи занять. Це саместосується й учнів.

Система оцінювання

Зазнали змін і види завдань, якіпропонуються учням. Завдання й форми роботи, що використовувалися в умовахочного навчання, можуть бути неприйнятними під час дистанційного. Наприклад, завикористання технологій дистанційного навчання неможливо виконати завдання наперевірку знань, відтворення тексту підручника. Очевидно, що змінивши форми роботи під час уроків, потрібно змінювати іформи оцінювання.

Як вчителеві налагодити системуоцінювання?

 • Оприлюднюйте критерії оцінювання до кожногозавдання. Так учні напередрозумітимуть, як та за яким принципом формується оцінка.
 • Давайте зворотній зв’язок. Практика показує, що в умовах дистанційногонавчання найменші учні найбільше потребують детальних роз’яснень та зворотногозв’язку. Негативна оцінка може не дати достатньо інформації для учнів,натомість після пояснення, за що вона отримана, учень зможе порефлексувати просвої помилки.
 • Не обмежуйте в часі. Учні мають різну динаміку роботи в онлайн-режимі.А в когось може повільніше працювати комп’ютер чи інтернет. Тому завдання, обмеженів часі, не рекомендовані для оцінювання результатів навчання учнів.
 • Шукайте альтернативи. Звичні тестові завдання в умовах дистанційногонавчання корисні для саморефлексії учнів. А для контрольних завдань ліпшезнайти альтернативні форми, як-от тематичне есе, творче завдання тощо.

Освітнє середовище

Задистанційного навчання значна частину роботи зі створення освітнього середовищастали виконувати батьки, забезпечуючи дитину технікою, доступом до інтернету,облаштовуючи робоче місце. Втім директорові школи не варто забувати про таківажливі аспекти роботи:

 • Безпека. Звертайте особливу увагу на безпечність доступу до інтернет-платформи, наякій відбувається дистанційне навчання. Профілі учнів мають бути підписаніїхніми іменами.
 • Правила поведінки. Звичні правила поведінки у школі не працюють вонлайн-форматі, тому варто адаптувати їх до дистанційного навчання – встановитиправила спілкування під час зум-уроків тощо.
 • Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії збатьками, зокрема щодо поведінки дітей, їхнього режиму роботи, виконаннязавдань.
Автор: Скадовська Палітра

Коментарів немає, будьте першим!

Прокоментувати:
Всі поля, позначені (*) обов'язкові для заповнення

Ви маєте ввійти щоб залишити коментарій.